GDPR

Information om Airwallets behandling af personoplysninger
Gældende fra den 29. juni 2020

Airwallet ApS er en privat virksomhed der tilbyder betalingsløsninger og andre ydelser til sine kunder.

Som led i vores forretning registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger). Det gør vi for at tilbyde dig de bedste løsninger og for at overholde vores aftaler med dig og for at opfylde forskellige lovkrav.

Som led i vores aktiviteter registrerer og bruger vi også oplysninger om dig (personoplysninger), når du interagerer med os som en person, der har tilknytning til en af vores erhvervskunder. Du kan være tegningsberettiget underskriver, retmæssig ejer, direktør, medarbejder, eller en tredjepart med tilknytning til vores erhvervskunde.

Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov.

Denne information om vores behandling af personoplysninger beskriver, hvordan Airwallet beskytter dine personoplysninger og dine lovbestemte rettigheder.

Hvorfor registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger oplysninger om dig for at kunne tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger, for at beskytte dig mod bedrageri, for at overholde vores aftaler med dig og for at opfylde de lovkrav, vi er pålagt.

Det betyder, at vi registrerer og bruger personoplysninger, når

 • Du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse eller et produkt, jf. Persondataforordningens art. 6.1(b)
 • Du har givet os samtykke til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål, jf. Persondataforordningens art. 6.1 (a)
 • Vi er juridisk forpligtede til det, jf. Persondataforordningens art. 6.1 (c), fx i henhold til
  • Hvidvaskloven
  • Bogføringsloven
  • Lov om betalinger
  • Databeskyttelsesloven
 • Det er nødvendigt for at forfølge Airwallets legitime interesser, jf. Persondataforordningens art. 6.1 (f). Det kan fx være for at forhindre misbrug eller tab, for at styrke IT- og betalingssikkerheden og/eller som led i direkte markedsføringsformål. I denne sammenhæng registrerer og bruger vi kun dine personoplysninger, hvis vores interesse klart vægter tungere end din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger.
 • Når det er nødvendigt, for at Airwallet eller den erhvervskunde, som du tilknytning til, forfølger en legitim interesse, jf. Persondataforordningens art. 6. I. (f). Det kan være, hvis vi eller erhvervskunden har en forretningsmæssig eller kommerciel begrundelse for at bruge dine personlige oplysninger, såsom at administrere de services og produkter, som erhvervskunden har anmodet om, og at give dig den nødvendige adgang til digitale services. Vi kan også bruge dine personoplysninger, hvis vi har brug for dem for at forhindre misbrug og tab eller for at styrke IT- og betalingssikkerheden og/eller som led i direkte markedsføringsformål. I denne sammenhæng bruger vi kun dine personoplysninger, hvis vores interesse klart vægter tungere end din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger.

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?

Vi registrerer og bruger forskellige typer personoplysninger afhængigt af, hvilke ydelser eller produkter du har bestilt eller er interesseret i, Herunder

 • Grundlæggende personoplysninger, fx dit navn, dine kontaktoplysninger, adresse, telefonnummer, statsborgerskab og bopælsland
 • evt. oplysninger om dit erhverv
 • ID-dokumentation, fx fotokopier af pas, kørekort eller fødselsattest
 • Kontonumre og dele af betalingskortnumre
 • Hvordan du bruger vores apps, hvilken mobil enhed du benytter, dit operativsystem og din ip-adresse
 • Oplysninger om de ydelser og produkter, vi leverer til dig, herunder hvordan du bruger dem samt dine præferencer i den forbindelse.

Følsomme oplysninger

Vi registrerer kun følsomme oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne rådgive dig eller tilbyde dig et produkt eller en ydelse.

Vi kan også registrere andre personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere bestemte produkter eller ydelser til dig, eller hvis det er pålagt os ved lov.

Hvorfor og hvordan registrerer og bruger vi dine Personoplysninger?

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med vores levering af vores ydelser og produkter, herunder

 • Betalingstjenester
 • Tilknyttede funktioner
 • Digitale løsninger.

Vi registrerer og bruger også oplysningerne i forbindelse med andre aktiviteter i relation til bestemte ydelser og produkter, herunder

 • Kundeservice, rådgivning og administration
 • Udvikling og administration af vores produkter, ydelser og forretning, herunder til at teste vores systemer
 • Markedsføring af vores ydelser og produkter
 • Fastsættelse af gebyrer og priser på vores ydelser og produkter
 • Identifikation og godkendelse af kunder
 • Risikostyring
 • For at beskytte dig og Airwallet mod bedrageri
 • For at opfylde lovbestemte krav.

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig eller ved at observere dine handlinger, fx når

 • Du udfylder ansøgninger eller andre formularer i forbindelse med bestilling af ydelser og produkter
 • Du indsender bestemte dokumenter til os
 • Du taler i telefon med os. Når du ringer til os, og når vi ringer til dig på din opfordring eller som opfølgning på din henvendelse, kan samtalen blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.Inden en medarbejder tager telefonen eller inden du kommer i en telefonkø, bliver du informeret, hvis samtalen bliver optaget. I nogle få tilfælde, fx ved lang
 • ventetid, kan dit opkald dog blive viderestillet til en medarbejder, hvor samtalen ikke alligevel bliver optaget, uden at du får besked herom.
 • Du bruger vores hjemmeside, vores mobilapps, produkter og ydelser
 • Du deltager i kundeundersøgelser eller kampagner, som vi har organiseret
 • Du kommunikerer med os via elektroniske medier, herunder fx e-mails.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til. Vi gemmer derfor altid dine oplysninger, så længe vi leverer en ydelse eller et produkt til dig. Når dit forretningsforhold med os er ophørt, gemmer vi normalt dine oplysninger i yderligere 7 år. Det sker primært for at leve op til vores forpligtelser i henhold til Bogføringsloven, Hvidvaskloven og krav fra Finanstilsynet. I visse tilfælde gemmer vi dine oplysninger i længere tid. Det gælder fx hvis forældelsesfristen er 10 år, i hvilken forbindelse vi kan gemme oplysningerne i op til 10 år.

Tredjeparter og dine personoplysninger

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med

Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med tredjeparter i og uden for Airwallet:

 • Hvis du har bedt os om at overføre et beløb til en anden modtager, videregiver vi de oplysninger om dig, som er nødvendige for at identificere dig og opfylde aftalen. 
 • Den/de bank(er), hvor du som privatkunde har din modtager- og/eller afsenderkonto eller tilknyttet betalingskort fra. Det gør vi for at identificere, at betalingskortet/kontoen tilhører dig og kan anvendes til betalinger.
 • Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder, hvor dette er pålagt os i henhold til gældende lov eller som følge af retskendelser og forespørgsler fra politiet, fogedretten eller andre myndigheder, herunder til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i overensstemmelse med den danske Hvidvasklov, til skattemyndighederne i overensstemmelse med Skattekontrolloven og til Danmarks Nationalbank i forbindelse med statistikformål og lignende formål.
 • Vi kan videregive dine oplysninger internt i virksomheden og til eksterne forretningspartnere, hvis vi har dit samtykke, eller vi har en lovbestemt ret til at gøre det, fx ved forelæggelse af retskendelser.
 • I forbindelse med IT-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande uden for EU og EØS. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler, fx gennem anvendelse af standardkontrakter, som er godkendt af Europa-Kommissionen eller Datatilsynet. Du kan få en kopi af disse standardkontrakter ved at rette henvendelse til os.

Profilering og automatiserede beslutninger

Profilering
Profilering er en slags automatisk behandling af dine personoplysninger. Vi bruger kun profilering og datamodellering til at forebygge hvidvask af penge, afsløre bedrageri og risiko for bedrageri og vurdere sandsynligheden for, at der sker misligholdelse.

Automatiserede beslutninger
Med automatiserede beslutninger bruger vi vores systemer til at træffe beslutninger baseret på de oplysninger, vi har om dig. Vi bruger fx automatiserede beslutninger til at forhindre bedrageri. Automatiserede beslutninger gør det muligt for os at sikre, at vores beslutninger er hurtige, fair, effektive og korrekte baseret på de oplysninger, vi har.

 

Dine rettigheder

Indsigt i dine personoplysninger
Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, Airwallet hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet. Din indsigtsret kan dog være begrænset ved lov eller være fritaget fra retten til indsigt.

Manuel behandling
Du kan få indblik i, hvordan en automatiseret beslutning er truffet samt effekterne af beslutningen, og du er berettiget til manuel behandling af enhver automatiseret vurdering.

Ret til at gøre indsigelse
I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Det gælder bl.a., når behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse.

Indsigelse mod direkte markedsføring
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering i tilknytning til et sådant formål.

Rettelse eller sletning af Airwallets data
Hvis vores data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, som følger af gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnes som “retten til berigtigelse”, “retten til sletning” og “retten til at blive glemt”.

Begrænset brug
Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring. Brugen begrænses kun, indtil oplysningernes rigtighed kan bekræftes, eller indtil det kan kontrolleres, om vores legitime interesser vejer tungere end dine interesser.

Hvis du er berettiget til at anmode os om at slette de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du i stedet anmode os om at begrænse brugen af disse oplysninger til opbevaring. Hvis vi udelukkende har brug for at benytte de oplysninger, vi har registreret om dig, til at vurdere et juridisk krav, kan du også kræve, at anden brug af oplysningerne begrænses til opbevaring. Vi kan dog være berettigede til at benytte oplysningerne til anden brug, herunder til at vurdere et juridisk krav, eller hvis du har givet dit samtykke til det.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder et samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte ydelser eller produkter. Bemærk, at vi også fortsætter med at bruge dine personoplysninger, fx for at overholde en aftale, vi har indgået med dig, eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det.

Dataportabilitet
Hvis vi anvender oplysninger baseret på dit samtykke eller en aftale, og behandlingen af oplysningerne automatiseres, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har videregivet, i et elektronisk maskinlæsbart format.

Opdateringer
Vi opdaterer denne information om vores behandling af personoplysninger regelmæssigt. I tilfælde af en ændring ændres “gældende fra”- datoen øverst i dette dokument. Eventuelle ændringer af denne information om vores behandling af personoplysninger gælder straks for dig og dine data. Hvis ændringer påvirker, hvordan dine personoplysninger behandles, tager vi rimelige skridt for at fortælle dig om ændringerne.

 

Kontaktoplysninger og klageadgang
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger. Du kan kontakte vores afdeling, der er ansvarlig for databeskyttelse, på [email protected]  Hvis du er utilfreds med, hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger kan vi kontaktes på +45 7870 9999.